Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden:

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Dogprints en de cliënt en prevaleren op de algemene voorwaarden van de cliënt. Dogprints zal iedere overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, waarbij het welzijn van het dier het uitgangspunt is. De gedragstherapeut heeft evenwel een inspanningenverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis. De gedragstherapeut zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer Dogprints ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend. Op alle geschillen met Dogprints is de Belgische wetgeving van toepassing. Alle klachten dienen binnen de 5 dagen aangetekend te gebeuren. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Diksmuide behoren.
Adviezen, therapieën en trainingen:

- De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
- De gedragstherapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
- De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie of enige vorm van therapie onmogelijk blijkt.
- De trainingen, zowel in de hondengedragspraktijk van de gedragstherapeut als daarbuiten, geschieden op eigen risico van de cliënt.
- De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondengedragspraktijk of daarbuiten.
- De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de BA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de hond.
- Afspraken worden gemaakt en bevestigd via e-mail.
- Gemaakte afspraken tussen de gedragstherapeut en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
- De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de cliënt.
- Indien door ziekte of overmacht van de gedragstherapeut een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt de gedragstherapeut er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
- Alle door de gedragstherapeut versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of privé-training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut verveelvoudigd openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
- Betalingen gebeuren via overschrijving ten laatste op de vervaldag van de factuur en voor aanvang van de 1ste sessie. Is de factuur niet betaald dan wordt de les automatisch geschrapt.
- Indien de cliënt de 1ste sessie wenst te laten doorgaan binnen de 14 dagen na 1ste contact dan vervalt automatisch het herroepingsrecht. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Indien de cliënt of de gedragstherapeut het traject tussendoor stopzet dan wordt het resterende bedrag teruggestort. Dit bedraagt 1/4de wanneer meer dan 50% van de lessen zijn doorgegaan en 1/2de wanneer minder dan de helft van de lessen zijn doorgegaan.
Algemene voorwaarden uitlaatservice/oppas

1: Definities
1.1 Opdrachtnemer : Dogprints met ondernemersnummer 0749.665.884 en vertegenwoordigd door Kelly Stroo, Noordstraat 24 8680 Bovekerke
1.2 Opdrachtgever : eigenaar van de hond(en) en /of andere huisdieren.
1.3 Opdracht : het uitlaten, verzorgen of vervoeren van de hond(en) en/of andere huisdieren.
1.4 Hond(en) : de hond(en) van de opdrachtgever welke door Dogprints uitgelaten en verzorgd worden.

2: Algemeen
2.1 Op alle opdrachten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend zijn door zowel de opdrachtgever als door Dogprints.
2.2 Dogprints behoudt ten allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. De opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
2.3 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden via de website www.dogprints.be of kunnen op verzoek opgevraagd worden.
2.4 Op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

3: Rechten en plichten van Dogprints

3.1 De hond(en) wordt/worden door Dogprints op het afgesproken adres opgehaald en teruggebracht.
3.2 Dogprints is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
3.3 Dogprints is door ondertekening van het contract gemachtigd om de hond(en) uit te laten op de afgesproken dagen en tijdstippen.
3.4 Dogprints gaat op een diervriendelijk verantwoorde manier met de hond(en) en andere huisdieren om.
3.5 Dogprints heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij dit anders beschreven werd in het contract en goedgekeurd werd door de opdrachtgever.
3.6 Er wordt verwacht van de eigenaar dat hij een naamtag voorziet aan de halsband van de hond met zijn gegevens.
3.7 Dogprints houdt de opdrachtgever op de hoogte van afwijkend gedrag en gezondheid van het dier ten tijde dat dit onder toezicht van Dogprints valt.
 3.8 Dogprints kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte, infectie, letsel of aandoening die het dier oploopt ten tijde dat dit onder toezicht van Dogprints valt.
3.9 Ingeval de opdrachtgever een huissleutel overhandigt aan Dogprints nodig voor het uitvoeren van de opdracht, verbindt Dogprints er zich toe de sleutel zorgvuldig in bewaring te nemen, niet te voorzien van adresgegevens, niet te dupliceren, enkel te gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht en op vraag van de opdrachtgever of bij beëindiging van de opdracht de sleutel onmiddellijk terug te geven. Bij verlies of diefstal van de sleutel zal Dogprints de opdrachtgever zo snel mogelijk verwittigen zonder daarbij echter aansprakelijk kunnen gesteld te worden voor eventuele schade als gevolg daarvan.
3.10 Dogprints behoudt zich het recht om de opdracht te annuleren in geval van zeer slechte weersomstandigheden zoals hevige regen, sneeuw, ijs en storm.
3.11 Dogprints behoudt zich het recht om, indien de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft/hebben de hond(en) gedurende deze periode niet met andere honden uit te laten.
3.12 Loopse honden worden gedurende hun loopsheid apart uit gelaten.
3.13 Dogprints behoudt zich het recht bij reden van overmacht af te zien van de opdracht. Dogprints geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een degelijke onvoorziene omstandigheid.
3.14 Dogprints dient vakanties 2 weken vooraf mede te delen aan de opdrachtgever
3.15 Dogprints heeft ten allen tijde het recht tot opzegging van een overeenkomst.

4 : rechten en plichten van de opdrachtgever.
4.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) alle verplichte inentingen gekregen heeft/hebben, namelijk de gewone jaarlijkse cocktail (kattenziekte, hondenziekte, rattenziekte en besmettelijke hepatitis) en kennelhoest.
4.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld wordt/worden tegen vlooien, teken en wormen.
4.3 Indien de hond(en) ziek of loops zijn, zal de opdrachtgever dit melden voor het uitvoeren van de opdracht.
4.4 De opdrachtgever zal bij het kennismaking gesprek vermelden of de hond(en) al dan niet ooit agressief gedrag vertoond heeft/hebben naar mensen en/of honden.
4.5 De opdrachtgever zal het contract volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen. Bij het vermelden van foutieve of onvolledige informatie, is de opdrachtgever aansprakelijk jegens Dogprints voor alle daaruit voortvloeiende schade.
4.6 De opdrachtgever machtigt Dogprints om — ENKEL in geval van hoogdringendheid en indien de opdrachtgever niet bereikbaar is binnen de daarvoor nodige tijd — in geval dat het dier dringend medische verzorging nodig heeft door ongeval, ziekte, letsel, e.d., op kosten van de opdrachtgever de in de overeenkomst  vermelde dierenarts en bij niet beschikbaarheid van deze laatste, eender welke andere dierenarts te consulteren, die alle nodige medische handelingen mag verrichten, inclusief het laten inslapen bij een uitzichtloze situatie en /of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.
4.7 De opdrachtgever heeft een familiale verzekering waarbij de hond(en) is/zijn meeverzekerd.
4.8 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alles wat nodig is voor het optimaal te kunnen uitvoeren van de diensten, ter beschikking wordt gesteld aan Dogprints met name een handdoek bij nat weer eten, drinken, eventuele medicatie voor de hond(en), een harnas/halsband en een vaste lijn.
4.9 Indien de opdrachtgever om eender welke reden de afgesproken dienst wenst af te zeggen, dient hij Dogprints minimum 24 uur op voorhand te verwittigen. Bij gebreke daaraan zullen de diensten alsnog in rekening gebracht worden.
4.10 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) op het afgesproken adres aanwezig is/zijn. Indien de hond(en) niet aanwezig is/zijn worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

 5. Aansprakelijkheidsstelling.
5.1 Dogprints heeft een beroepsaansprakelijke verzekering voor het geval de hond(en) van de opdrachtgever schade zou/zouden aanrichten aan derden terwijl hij onder toezicht staat van Dogprints.
5.2 Dogprints is niet aansprakelijk voor schade aan de hond(en), zonder enige opzet aangebracht door Dogprints.
5.3 Dogprints is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, tenzij aantoonbaar gebruik gemaakt van de Dogprints aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.
5.4 Eventueel gemaakte kosten als gevolg van, bij Dogprints opgelopen ziektes, verwondingen, aandoeningen of het overlijden van de hond, zijn volledig voor de rekening van de opdrachtgever.
5.5 Indien de aansprakelijkheid van Dogprints voor schade van de opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.
5.6 Dogprints is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.
5.7 Dogprints is niet aansprakelijk voor schade aan de woning of de inboedel van de opdrachtgever ten gevolge van een vuile of natte hond.

6 : tarieven en betalingen.
6.1 Alle weergegeven tarieven zijn per prestatie. De tarieven kunnen te allen tijde geraadpleegd worden via de website www.dogprints.be of kunnen op verzoek opgevraagd worden.
6.2 Alle weergegeven tarieven zijn excl. eten, drinken, medicatie, en verzorgingsproducten en kosten voor de dierenarts en trimsalon.
6.3 Korting van een 2de hond op hetzelfde adres: zie website www.dogprints.be.
6.4 De vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht door Dogprints wordt duidelijk vermeld door Dogprints en de opdrachtgever gaat akkoord door ondertekening van het contract. Vanaf dan is er geen betwisting over de prijs meer mogelijk. De vergoeding dient door de opdrachtgever aan Dogprints betaald te worden voor aanvang van de opdracht. Indien de betaling niet ontvangen werd bij aanvang van de opdracht, zal deze niet uitgevoerd worden.
6.5 Extra kosten die niet omschreven werden in de prijsofferte, dienen door de opdrachtgever binnen de 8 dagen voldaan te worden.
6.6 Betalingen voor het uitvoeren van de opdracht door Dogprints en voor extra kosten, geschieden op basis van overschrijving op de bankrekening van Dogprints. Bij ontvangst van de betaling wordt dit via mail bevestigd aan de opdrachtgever.
6.7 Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal Dogprints de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden.

Privacyverklaring voor Dogprints, eigenaar van www.dogprints.be

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.dogprints.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.dogprints.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Dogprints en specifiek www.dogprints.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@dogprints.be.

4) Monitoren gedrag bezoeker
www.dogprints.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte startpagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies
www.dogprints.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.